Шаблон Спадковий договір.

Спадковий договір зразок:

    Місто Київ,  одинадцятого березня дві тисячі двадцять третього року

Ми, що нижче підписалися:

Гр. України, ——————————- , яка народилася ——————-  року, місце народження село————————–, податковий номер:———————-, паспорт серії ————— виданий ———————————року, місце проживання якої зареєстровано за адресою:———————————–, іменована далі в тексті договору як «Відчужувач», з однієї сторони, та

Гр. України, —————————–, який народився ———————–року, місце народження місто Київ, паспорт —————— виданий ———————– року, податковий номер:—————— , місце проживання зареєстровано за адресою: —————————- іменований далі в тексті договору як «Набувач», з другої сторони, а разом іменовані – Сторони, попередньо ознайомлені нотаріусом з правовими наслідками недодержання при вчиненні правочинів вимог закону, усвідомлюючи природу цього правочину та значення своїх дій, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, діючи вільно, за відсутності будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, вірно сприймаючи, розуміючи предмет та істотні умови правочину, вільно володіючи українською мовою, уклали цей Спадковий договір  (далі по тексту – Договір) про таке:

  1. За цимДоговором «Набувач» зобов’язується виконувати передбачені в цьому Договорі розпорядження «Відчужувача» і в разі його смерті набуває право власності на належне «Відчужувачу» нерухоме майно, що є предметом цього Договору.

Предметом цього договору є садиба, об’єкт житлової нерухомості, що знаходиться за адресою: ———————————— (надалі по тексту цього договору – садиба).

  • Загальна площа садиби –  ————– кв.м., житлова площа – —————— кв.м.
  • Опис об’єкта: житловий будинок – літ. «А», підвал під будівлею – літ. «А-1», гараж – літ. «Б», будівля охорони – літ. «В», навіс –  літ. «Г», альтанка – літ. «Д», мангал – літ. «Е», баня – літ. «Ж», спортзал – літ. «З», вольєр – літ. «К», погріб з шийкою – літ. «Л», свердловина – І, огорожа – №1 -№ 3.
  • Садиба належить «Відчужувачу» на праві особистої приватної власності що підтверджено  Свідоцтвом про право власності на нерухоме майно, індексний номер:  —————- від ——————- року, орган державної реєстрації прав: Реєстраційна служба Києво ——————————-, бланк серія———————. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індексний номер:  ———————- від 30.04.2013 року виданого Реєстраційною службою———————————————-.

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна:——————— . Номер запису про право власності:——————–.

  • Садиба розташована на належній «Відчужувачу» на праві приватної власності земельній ділянці площею 0,1500 га, кадастровий номер——————————————–, цільове призначення: для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  вид використання: 1.8. Сторони домовились укласти між собою спадковий договір щодо вказаної земельної ділянки одночасно з укладення даного Договору.
  • Відповідно до виданих приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бурячек І.М.: витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави від  11.03.2023 року, інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта та інформаційної довідки із вказаних реєстрів щодо об’єкта нерухомого майна від 11.03.2023 року, щодо садиби, яка є предметом цього Договору, іпотек та обтяжень, в тому числі заборон відчуження, арештів та податкових застав, в зазначених в цьому пункті Державних та Єдиних реєстрах не зареєстровано.
  • Оціночна вартість садиби відповідно до звіту про оцінку майна № ——————— становить ———————————————– гривень 00 копійок. Ідентифікатор за базою ФДМУ—————————————–.
  • За життя «Відчужувача» на «Набувача» покладається обов’язок виконувати такі розпорядження  «Відчужувача» НЕМАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ: шанобливо ставитися до особи «Відчужувача», організовувати прогулянки «Відчужувача» на свіжому повітрі, приймати участь у догляді за «Відчужувачем», його оселею, піклуватися про стан здоров`я «Відчужувача».

9. «Відчужувач» свідчить, що: садиба не містить недоліків або особливих властивостей, які можуть бути не­безпечними для життя, здоров’я, майна «Набувача» та (або) інших осіб; від «Набувача» не приховано обставин, які мають істотне значення; до укладення цього договору, садиба іншим особам не відчужена; садиба під забороною (арештом) та в іпотеці, в податковій заставі не перебуває; садиба як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана і не використовуєть­ся як юридична адреса; щодо садиби відсутні судові спори; самовільних переобладнань, перепланувань, добудов, перебудов, реконструкції щодо садиби (об’єкта нерухомого майна) «Відчужувач» не здійснював, технічні характеристики об’єкта нерухомого майна фактично відповідають тим, які зазначені у технічному паспорті; внаслідок укладання цього Договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб; садибу не надано в користування наймачам (орендарям); обтяжень, а також будь-яких інших прав у третіх осіб щодо садиби немає; на день укладення договору відсутні будь які попередні договори, щодо відчуження цієї садиби.

10. Ми, «Відчужувач» та «Набувач», стверджуємо, що:у момент укладання цього Договору ми усвідомлювали (усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними; розуміємоприроду цього правочину, свої права та обов’язки за цим Договором, а також наслідки вчинення цього правочину для «Відчужувача» та «Набувача»; при укладанні Договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами; Договір укладається нами у відповідності зі справжньою волею сторін, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску; при укладанні цього Договору та визначенні його умов немає зловмисної домовленості «Відчужувача» з «Набувачем»; Договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для «Відчужувача» обставин; правочин вчиняється з наміромстворення відповідних правових наслідків (не є фіктивним); цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним); не обмежені в праві укладати правочини; не перебуваємо у хворобливому стані, не страждаємо в момент укладення цього Договору на захворювання, що перешкоджають усвідомленню його суті, не перебуваємо під впливом лікарських, наркотичних засобів, психотропних речовин; не визнані в установленому порядку недієздатними (повністю або частково); володіємо українською мовою, що дало нам можливість правильно та однозначно зрозуміти та витлумачити цей Договір; однаково розуміємо значення, умови цього правочину та його правові наслідки, а також заперечення щодо кожної з умов правочину відсутні, про що свідчать наші особисті підписи на цьому правочині, інформація, наведена нами у цьому договорі, а також викладена у документах, які подані нотаріусу як правова підстава для укладення цього Договору, на момент його нотаріального посвідчення не змінилась; усі без винятку подані нотаріусу документи є такими, що не скасовувались, не змінювались, не відкликались.

11. Відповідно до довідки-форма № 3 витяг з будинкової книги про склад сім’ї та прописку, виданої———————————————— , від 11.03.2023 року № 130, зареєстровані особи відсутні.

12. Відчужувана садиба оглянута «Набувачем» перед укладанням цього Договору. Недоліки або дефекти, що перешкоджали б її використанню за цільовим призначенням, на момент огляду виявлені не були. Претензій до «Відчужувача», щодо якісних характеристик відчужуваної садиби «Набувач» на момент укладання Договору не має.

13. Право власності на вказану в договорі садибу переходить до «Набувача» в разі смерті «Відчужувача». Після смерті «Відчужувача» право власності на садибу підлягає реєстрації у відповідному органі.

14. «Відчужувач» довела до відома «Набувача», а «Набувач» прийняв до уваги той факт, що «Відчужувач», на момент набуття у власність предмету цього Договору, у шлюбі не перебувала, станом на день укладання цього Договору не перебуває, вона є вдовою, і осіб, які б могли поставити питання про визнання за ними права власності на предмет цього Договору (чи його частку), у тому числі відповідно до статей 65, 74 та 97 Сімейного кодексу України, відсутні.

15. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього договору, сплачує  «Набувач».

16. У разі  невиконання «Набувачем» розпоряджень «Відчужувача» спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу «Відчужувача», а також на вимогу «Набувача» – в разі неможливості виконання ним розпоряджень «Відчужувача».

17. За відсутністю спору між «Відчужувачем» та  «Набувачем» та за наявності взаємної згоди про необхідність розірвання цього Договору,  цей Спадковий договір може бути розірвано відповідно до ст. 651 Цивільного кодексу України, за згодою «Відчужувача» та «Набувача».

18. У зв’язку з посвідченням цього Договору накладається заборона на відчуження садиби, об’єкт житлової нерухомості, що знаходиться за адресою:—————————————-). З моменту укладання цього договору «Відчужувач» може володіти садибою без права розпорядження нею.

19. Відомості про посвідчення цього спадкового Договору внесені до Спадкового реєстру в порядку, передбаченому Положенням про Спадковий реєстр.

20. Зі змістом статей 215-220, 225, 228-236, п. 3. ст. 640, 1302 – 1306,  1308 Цивільного кодексу України, зокрема зміст ст. 377 цього кодексу, в якій сказано: “До особи, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача)”, зміст ст.120 Земельного кодексу України, в якій сказано: “У разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об’єкти. До особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.” Ми, «Відчужувач» та «Набувач» ознайомлені, також нотаріусом нам, «Набувачу» та «Відчужувачу» роз’яснено, що відповідно до ст. 1307 Цивільного кодексу України, заповіт, який «Відчужувач» склав щодо майна, вказаного у цьому  Договорі є нікчемним, нотаріусом було роз’яснено ст. ст. 162, 163, 174, 176, 179, п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України, ст. 608 Цивільного кодексу України, ст. 57-65, 74, 97 Сімейного кодексу України, підпункти  8.1., 8.2., 8.5. пункту 8 глави 2 Порядку вчинення  нотаріальних дій нотаріусами України, Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 року № 572 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 5 від 14.01.2009 року, ст. 152 Житлового кодексу України, ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» сторонам нотаріу­сом роз’яснено. Набувачу роз’яснено п. 7 Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1992 року № 572 (в редакції постанови КМ від 14.01.2009 року № 5), ст. 27 Закону України «Про нотаріат» нами нотаріусом ознойомлено, роз’яснено, витлумачено та на момент підписання цього Договору будь-які нез’ясовані питання відсутні, зміст роз’яснень нотаріуса зрозумілий.

21. Зміна умов цього договору або його розірвання допускається лише за згодою сторін. Зміна або розірвання договору за згодою сторін  вчиняється в такій самій формі, що й цей Договір.

22. Правовстановлюючий документ на майно після його огляду нотаріусом повернуто власнику майна – «Відчужувачу».

23. Сторони цього договору стверджують, що до них не застосовуються санкції відповідно до Закону Україні “Про санкції” № 1644-VII від 14 серпня 2014 року та вони не входять до Переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Рішення Ради національної безпеки і оборони України  від 02 вересня 2015 року, введеного в дію Указом Президента України від 16 вересня 2015 року №549/2015; відомості про Сторін не внесено до Єдиного реєстру боржників.

24. Цей договір складено у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один примірник для «Набувача», другий примірник договору зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бурячек І.М.

Підписи:

“ВІДЧУЖУВАЧ”                                                  

                                   _________________________________________________________                                

“НАБУВАЧ”

                                    _______________________________________________________

Якщо Вам необхідно розробити індивідуальний спадковий договір, зразок чомусь не підходить, звертайтесь за контактами.

Отримайте консультацію нотаріуса.

Якщо Вам потрібна консультація нотаріуса щодо спадкового договору, Ви можете отримати її за тел. +380 (67) 280-57-38 або у зручному для вас месенджері ( Viber | Messenger). Якщо ви хочете щоб Вам зателефонували у зручний час та проконсультували, заповніть форму зворотного зв’язку та отримайте відповідь у зручний для Вас час.