Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю

Зразок – Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі:

М. Київ№ 122.04.2023
Продавенко Іван Іванович Покупенко Петро Петрович
   
далі – Продавець,тадалі – Покупець,
   

що разом далі – Сторони, і кожен окремо далі – Сторона, попередньо ознайомлені з вимогами законодавства, що регулюють укладення даного виду правочину, уклали цей договір, далі – Договір, про наступне.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 1. За Договором Продавець передає у власність Покупцю належну йому на праві власності частку, далі – Частка, в статутному капіталі юридичної особи, а саме:
тип майначастка в статутному капіталі юридичної особи
повна назва юридичної особиТовариство з обмеженою відповідальністю “ВЕЛИКЕ ДІЛО ”, далі – Товариство
ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ00000000
місцезнаходження юридичної особиУкраїна, 00000, м. Київ, вулиця Бізнесу,будинок 1, квартира 1
документ (інформація), що підтверджує право власності на Часткувідомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на час і дату укладення Договору
загальний розмір статутного капіталу Товариства2 000 000 гривень
номінальна вартість Частки2 000 000 гривень
розмір Частки100 %
оцінка Частки за Договором2 000 000 гривень,

а Покупець приймає Частку та зобов’язується сплатити за неї грошові кошти у розмірі та порядку, встановленому в Договорі.

 • ЗАЯВИ ТА ІНФОРМАЦІЯ. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1         Продавець заявляє та підтверджує, що на дату укладання Договору та в будь-який момент до його повного та належного виконання:

 • він має належну право- та дієздатність на підписання і виконання Договору;
 • укладення і виконання Договору не суперечить і не буде суперечити чи призводити до порушення або бути причиною припинення будь-якої домовленості або угоди, іншого правового документу, стороною якого є Продавець;
 • Частка є сплаченою та сформованою в повному обсязі і належить Продавцю на праві власності без будь-яких обтяжень;
 • він прийняв рішення про відчуження Частки з дотриманням процедур, передбачених відповідними законами та установчими документами Товариства;
 • відсутні будь-які треті особи, що мають статус учасника Товариства або мають право на статус учасника Товариства;
 • Статут Товариства не обмежує відчуження Частки Покупцю;
 • Розмір частки пропорційний кількості голосів її власника на загальних зборах учасників Товариства та розміру дивідендів;
 • Частка нікому іншому не відчужена, в спорі та під заставою, в тому числі податковою, не перебуває, будь-якими правами третіх осіб як в Україні так і за її межами, не обтяжена;
 • фінансові показники, баланс, права власності, інші речові права та обтяження Товариства відповідають інформації наданій Покупцю в день укладення Договору;
 • Продавець повідомив Покупця про всі істотні обставини, що мають відношення до Товариства та Частки, та які могли вплинути на волю Покупця щодо укладення Договору.

2.2                  Покупець заявляє та підтверджує, що на дату укладання Договору та в будь-який момент до його повного та належного виконання:

 • має усі повноваження та здатність на укладення і виконання Договору;
 • ним були в повному обсязі виконані вимоги чинного законодавства України, необхідні для укладення Договору;

2.3                  Сторони і кожна із Сторін зобов’язуються з моменту укладення Договору:

 • протягом 2 (двох) робочих днів виключно з моменту здійснення повної оплати вартості Частки підписати між собою акт приймання-передачі Частки, підписи на якому мають бути засвідчені нотаріально;
 • не вчиняти будь-яких дій, спрямованих на зміну фінансових показників, балансу, номінальної вартості або розміру Частки, прав власності, інших речових прав та обтяжень Товариства;
 • не підписувати будь-які зобов’язання або угоди, не вчиняти будь-які дії, які прямо або побічно могли б негативно вплинути на перехід права власності на Частку на користь Покупця та/або дали б підстави будь-якій третій особі вимагати накладання обмеження на відчуження Частки чи оспорювати виникнення та/або здійснення Покупцем свого права власності на Частку внаслідок укладання Договору;
 • не розголошувати третім особам, крім випадків передбачених чинним законодавством України, інформацію про зміст Договору або будь-якої із його частин.

2.4                  Сторони і кожна із Сторін мають право з моменту укладення Договору:

 • У разі невиконання Стороною своїх обов’язків за Договором, інша Сторона матиме право отримати відшкодування шкоди та збитків, завданих їй таким невиконанням.
 • на розірвання договору в односторонньому порядку у разі невиконання та/або неналежного виконання іншою Стороною умов Договору сукупно більше 10 (десяти) днів.
 • ВАРТІСТЬ ЧАСТКИ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ВИТРАТ
 • Вартість Частки за Договором становить 2 000 000,00 гривень.
 • Оплата за Договором здійснюється в безготівковій формі на рахунок Продавця
 • Підтвердженням здійснення повної оплати за Договором є підписання Сторонами акту приймання-передачі Частки, підписи на якому мають бути засвідчені нотаріально.
 • Будь-які податки, збори та платежі, що підлягає сплаті в результаті виконання зобов’язань, що містяться в Договорі, сплачуються Стороною, яка визнається платником податку за цими зобов’язаннями згідно з чинним законодавством України.
 • РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 • Всі спори, протиріччя і вимоги, які виникають із Договору або у зв’язку із ним, у тому числі такі, що стосуються його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 • У випадку невиконання та/або неналежного виконання Стороною умов Договору, винна Сторона зобов’язується відшкодувати іншій Стороні завданні збитки та сплатити неустойку в розмірі 0,1 (нуль цілих і одна десята) відсотка від Вартості Частки за Договором за кожен день такого невиконання та/або неналежного виконання.
 • У випадку подання Стороною Договору недостовірної інформації чи документів, порушенням процедур та/або чинного законодавства України, що призведе до визнання Договору або його частини недійсним, розірванням Договору та/або скасуванням права власності на Частку, зареєстрованим на підставі Договору, акту приймання-передачі Частки, вона зобов’язана протягом 3 (трьох) робочих днів з настання будь-якої з подій вказаних вище, сплатити іншій Стороні штрафну санкцію в розмірі Вартості Частки за Договором.
 • ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами.
 • Договір діє з моменту його укладення і до повного виконання Сторонами всіх зобов’язань за ним.
 • Доповнення та зміни до Договору та акту-приймання передачі Частки здійснюються в тій самій формі, що і документи, в які вносяться зміни.
 • Право власності на Частку та право на подачу документів для реєстрації відповідних змін до відомостей про Товариство у відповідних реєстрах виникає у Сторін з моменту укладення Договору, повної сплати вартості Частки та підписання Сторонами акту приймання-передачі Частки, підписи на якому мають бути засвідчено нотаріально.
 • Покупець набуває всіх прав учасника Товариства з моменту державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, пов’язаних з придбанням Частки Покупцем.
 • Якщо будь-яке з положень Договору буде визнано недійсним, незаконним або таким, що не може бути виконане, всі інші положення Договору залишаються повністю чинними та дійсними. У такому випадку Сторони зобов’язані замінити недійсне, незаконне або таке, що не може бути виконане положення на дійсне, законне або таке, що його можна виконати.
 • Будь-які розпорядження, повідомлення, звіт чи інформація за Договором мають бути викладені у письмовій формі та вручаються особисто або направляються кур’єрською службою за адресами Сторін, зазначеними у їх реквізитах.
 • З питань, що не врегульовані Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
 • Договір укладено в 2 автентичних примірниках, по одному кожній із Сторін.
 • ПІДПИСИ СТОРІН.
Продавець Покупець  
   

Отримайте консультацію нотаріуса.

Якщо Вам потрібен договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі, Ви можете отримати замовити його створення за тел. +380 (67) 280-57-38 або у зручному для вас месенджері ( Viber | Messenger). Якщо ви хочете щоб Вам зателефонували у зручний час та проконсультували, заповніть форму зворотного зв’язку та отримайте відповідь у зручний для Вас час.